ساعات کاری در پاورقی

ساعات کاری در پاورقی۱۳۹۶/۴/۲۸ ۱۶:۱۳:۱۹

تیم پشتیبانی ما آماده ارائه خدمات در ۲۴ ساعت روز، هفت روز هفته،۳۶۵ روز در سال می باشد.

[cz_working_hours items=”%5B%7B%22left_text%22%3A%22%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%22%2C%22right_text%22%3A%228AM%20-%204PM%22%7D%2C%7B%22left_text%22%3A%22%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%22%2C%22right_text%22%3A%228AM%20-%201PM%22%7D%2C%7B%22left_text%22%3A%22%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%22%2C%22right_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%22%7D%5D” id=”cz_23882″ sk_line=”border-style:dashed;border-color:rgba(255,255,255,0.2);” cz_working_hours=””]
منوی اصلی